Kelas 9

Selasa, 01 Desember 2020

Jam ke 1 – 07.00 – 09.00

Jam ke 2 – 09.30 – 11.00

Rabu, 02 Desember 2020

Jam ke 1 – 07.30 – 09.30

Jam ke 2 – 10.00 – 11.30

Kamis, 03 Desember 2020

Jam ke 1 – 07.30 – 09.30

Jam ke 2 – 10.00 – 11.30

Jum’at , 04 Desember 2020

Jam ke 1 – 07.00 – 09.00

Jam ke 2 – 09.30 – 11.00

Sabtu, 05 Desember 2020

Jam ke 1 – 07.30 – 09.30

Jam ke 2 – 10.00 – 11.30

Senin, 07 Desember 2020

Jam ke 1 – 07.30 – 09.30